Privacy

Welkom op european-running4all.org (de "Website") die wordt beheerd door de Europese Atletiekfederatie ("EAA", "Wij", "Ons"). De Europese Atletiekfederatie neemt de privacy van de Website-gebruikers (“Gebruiker”, “U”, “Uzelf”, “Uw”) zeer serieus. Lees daarom voordat U de Website verder gebruikt het volgende door voor meer informatie over ons Privacybeleid en de manieren waarop Wij met Uw gegevens omgaan.

Datum van publicatie van dit Privacybeleid: maart 2015.

Internationale Overdracht

UW GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN ZWITSERLAND EN KUNNEN ELDERS WORDEN OPGESLAGEN EN GEBRUIKT AFHANKELIJK VAN DE LOCATIE VAN GELIEERDE PARTNERS, ZAKELIJKE PARTNERS EN ANDERE EENHEDEN DIE BEVOEGD ZIJN ZICH TOEGANG TOT ZULKE GEGEVENS TE VERSCHAFEN CONFORM DE BEPALINGEN IN ONDERHAVIG PRIVACYBELEID (EN ZULKE LOCATIES KUNNEN LANDEN ZIJN DIE NIET HETZELFDE NIVEAU VAN BESCHERMING VAN ZULKE GEGEVENS BIEDEN ALS HET LAND VAN WAARUIT U DE GEGEVENS BESCHIKBAAR HEEFT GESTELD). DOOR HET VERSTREKKEN VAN DEZE GEGEVENS AAN ONS, STEMT U UITDRUKKELIJK IN MET DIE OVERDRACHT EN ELK GERELATEERD DOEL.

Gegevensverzameling en hoe Wij deze gebruiken

De Europese Atletiekfederatie (EAA) verzamelt voornamelijk gegevens om de Website en de dienstverlening, functies en inhoud te onderhouden en te verbeteren en te zorgen dat gebruikers plezier aan de Website beleven en er eenvoudig in kunnen navigeren.

De EAA verzamelt geen persoonsgegevens als U de startpagina van de Website opent en browset op de Website zonder dat U daarbij persoonsgegevens verstrekt, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid of in het relevante deel van de Website en met uitzondering van cookies (zie hieronder bij "Cookies").

De EAA verzamelt persoonsgegevens als U zich op de Website registreert, als U bepaalde producten of diensten op de Website gebruikt of als U deelneemt aan acties, prijsvragen of soortgelijke diensten die door de EAA of zijn zakelijke partners worden gesponsord. De EAA kan ook persoonsgegevens van zijn zakelijke partners ontvangen. Als U zich registreert, vraagt de EAA om Uw naam, e-mailadres en enkele andere persoonsgegevens. Als U zich heeft geregistreerd bij de Europese Atletiekfederatie (EAA) en/of zich aanmeldt voor onze producten of diensten, bent U bij de EAA niet anoniem.

 Indien U zich aanmeldt via Uw sociale netwerk (Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account), kan de EAA enkele gegevens ontvangen van Uw Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account, maar U blijft de enige verantwoordelijke voor Uw Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account, inclusief voor, zonder beperking, enige inhoud op de Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo accountwebsites.

Indien U Uw Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account opzegt en/of de links tussen Uw Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account en onze Website beëindigt, zal de EAA alle gegevens die op U betrekking hebben en die het heeft ontvangen van het Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account verwijderen als U de EAA daarom verzoekt. U kunt daarvoor dezelfde eenvoudige methode gebruiken die U ook gebruikt om toegang te krijgen tot Uw persoonsgegevens zoals gedefinieerd in dit Privacybeleid. Bovendien kan het  Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account van de EAA eisen om gegevens ontvangen van Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account API's te verwijderen indien hun voorwaarden zijn overtreden.

Indien het Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account links naar Onze Website uitschakelt, zal de EAA al Uw gegevens die zijn ontvangen door gebruik van de Google/Facebook/Twitter/LinkedIn/Yahoo account API's verwijderen, tenzij het basale accountinformatie betreft of de EAA van U uitdrukkelijk toestemming heeft ontvangen dat Uw gegevens mogen worden bewaard. 

De gegevens die Wij van U verzamelen

Automatische informatie

De Europese Atletiekfederatie (EAA) ontvangt en registreert ook automatisch gegevens van Uw browser op Onze serverlogs, waaronder Uw IP-adres, dat Uw computer, cookiegegevens van de EAA en de pagina die U opvraagt, aanduidt.

De EAA gebruikt verzamelde gegevens voor vier algemene doeleinden: voor technisch beheer van de Website, voor onderzoek en ontwikkeling zodat een hoog serviceniveau kan worden bereikt en gehandhaafd en voor het informeren van de klant (voor afstemmen van de Inhoud die U te zien krijgt, om te voldoen aan uw behoefte aan bepaalde producten en diensten, om U nieuwsbrieven en persberichten te sturen en om U te informeren over speciale acties en nieuwe producten en diensten).

Voor het afstemmen van de reclame worden ook samengestelde gegevens gebruikt. Door de Website te gebruiken geeft U de EAA uitdrukkelijk het recht om Uw gegevens met name voor zulke marketing en aanpassing van de Service te verzamelen en te verwerken. U kunt Uw toestemming altijd intrekken door Uw account te verwijderen.

Cookies

De Website van de Europese Atletiekfederatie (EAA) slaat net als veel andere websites cookies op Uw computer op. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vaak een anonieme unieke ID bevatten die door websiteservers naar Uw browser wordt gezonden en op de harde schijf van Uw computer wordt opgeslagen.

De Website gebruikt zijn eigen cookies voor een aantal doeleinden, maar vooral:

De EAA kan derden toestaan die aanbiedingen hebben of gebruikersreacties analyseren op reclame op enkele van Onze internetpagina's, hun eigen cookies op Uw computer op te slaan en op te vragen. Het gebruik van cookies van derden wordt geregeld door hun eigen privacybeleid en niet dit Privacybeleid.

Phishing

De Europese Atletiekfederatie (EAA) neemt identiteitsdiefstal en dat wat tegenwoordig bekend staat als "phishing" zeer serieus. Het beveiligen van informatie om U te beschermen tegen identiteitsdiefstal heeft de hoogste prioriteit. Wij vragen op geen enkel moment via een niet-beveiligde of ongevraagde e-mail of telefoongesprek om Uw creditcardgegevens, account-ID, wachtwoord of burgerservicenummer.

Informatie delen en openbaar maken

De Europese Atletiekfederatie (EAA) kan gegevens over U aan andere bedrijven of personen beschikbaar stellen als:

a) Wij Uw toestemming hebben om de gegevens te delen; of

b) Wij Uw gegevens moeten delen om U het product of de service te kunnen leveren waar U om heeft gevraagd; of

c) Wij gegevens verstrekken aan bedrijven die namens de EAA werken onder geheimhoudingsovereenkomsten; of

d) Wij reageren op dagvaardingen, rechterlijke beslissingen of juridische processen; of

e) Wij naar eigen goeddunken menen dat onderzoek, preventie of actie met betrekking tot illegale activiteiten, vermoede fraude, noodsituaties met potentiële bedreiging van de lichamelijke veiligheid van een persoon, overtreding van de Gebruiksvoorwaarden van de EAA of vanwege een wettelijke verplichting, noodzakelijk is.

Veiligheid

Wij willen dat U zich veilig voelt bij het gebruik van de Website. Daarom hebben We redelijkerwijs technische en organisatorische maatregelen genomen om Uw gegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang, gebruik, aanpassing of bekendmaking. Het internet is echter een open systeem en Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden nooit deze maatregelen kunnen omzeilen en/of Uw gegevens voor onjuiste doeleinden zullen gebruiken.

Als U met de Europese Atletiekfederatie (EAA) via e-mail communiceert, dient U er rekening mee te houden dat geheimhouding van internete-mail onzeker is. Door het verzenden van gevoelige of vertrouwelijke gegevens via e-mailberichten die niet zijn versleuteld, accepteert U deze onzekerheid en het eventuele gebrek aan vertrouwelijkheid via het internet.

Uw recht op toegang tot gegevens

U heeft het recht om gegevens over U in te zien. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar office@european-athletics.org. Wij kunnen U vragen om een bewijs van Uw identiteit en betaling van de administratiekosten om U een kopie te sturen met de gegevens die Wij over U hebben verzameld. Houdt U er rekening mee dat Wij in bepaalde omstandigheden U toegang tot Uw gegevens kunnen weigeren indien Wij op basis van huidige gegevensbeschermingswetgeving daartoe zijn gerechtigd.

Uw gegevens actualiseren/verwijderen

U kunt Uw persoonsgegevens op elk moment bekijken, corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen via Uw account op European-athletics.org. Wij trachten om Uw verzoek om verwijdering in te willigen indien voor Ons geen wettelijke verplichting bestaat om de record te houden. Neemt U contact met ons op via office@european-athletics.org indien U Uw gegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen.

Links naar andere sites

Indien een deel van de Website links naar andere websites bevat, vallen die websites niet onder dit Privacybeleid. Als U ervoor kiest om een adverteerder te bezoeken of op de link van een derde te klikken, wordt U naar de website van de derde geleid. Wij hebben geen zeggenschap over websites van derden en adviseren U daarom het privacybeleid op deze andere websites te lezen zodat U hun beleid voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonsgegevens begrijpt.

Ons beleid voor kinderen

Indien een ouder of voogd vaststelt dat zonder zijn of haar toestemming zijn of haar kind persoonsgegevens aan Ons beschikbaar heeft gesteld, dient hij of zij het account te verwijderen (zie: Uw gegevens actualiseren/verwijderen). Als wij vaststellen dat een kind van 12 jaar of jonger Ons persoonsgegevens beschikbaar heeft gesteld zonder een dergelijke toestemming, zullen wij zulke gegevens uit onze bestanden verwijderen.

Wijzigingen van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als Wij het Privacybeleid op enigerlei wijze wijzigen, zullen Wij een geactualiseerde versie op deze pagina van de Website publiceren. Door regelmatig deze pagina te bezoeken, bent U altijd op de hoogte van welke gegevens Wij verzamelen, hoe Wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden, mits van toepassing, Wij deze met andere partijen delen. Indien wij de manier waarop Wij Uw persoonsgegevens gebruiken, substantieel wijzigen, zullen wij U daarvan op de hoogte stellen via een publicatie op de Website.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Dit Privacybeleid en alle zaken welke voortvloeien uit of verband houden met dit Privacybeleid worden beheerst door Zwitsers recht, ongeacht wetsconflicten en beginselen daarvan.

Geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacybeleid, inclusief de geldigheid, ongeldigheid, overtreding of beëindiging daarvan, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het kanton Vaud, Zwitserland, tegen welke beroep kan worden ingesteld bij de Zwitserse federale rechtbank. 

Recentelijk een wedstrijd uitgelopen?

Deel uw ervaring door het evenement te beoordelen

Evenement beoordelen