Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom op european-running4all.org ("Website"). De Europese Atletiekfederatie ("EAA", "Wij", "Ons") stelt U de Website inclusief inhoud beschikbaar conform de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar daarin wordt verwezen ("Algemene Gebruiksvoorwaarden").

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1    Wanneer U zich toegang verschaft tot Onze Website en deze gebruikt, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker ("Gebruiker", "U", "Uzelf", "Uw") bent of niet, stemt u in met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden waarbij u erkent dat u deze heeft gelezen en begrepen.

1.2    Wij behouden Ons het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken, te wijzigen of anderszins aan te passen. U dient deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren zodat U op de hoogte blijft van wijzigingen.

1.3    Door het gebruiken van de Website, stemt U ermee in dat U met de publicatie van nieuwe of gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden op de Website adequaat en naar behoren wordt geïnformeerd over enige en alle herzieningen en wijzigingen. Voortzetting van het gebruik van de Website na zulke wijzigingen of na uitdrukkelijke instemming met de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden bij het aanmelden op de Website vormt Uw instemming met zulke wijzigingen.

1.4    Voor het gebruik van specifieke diensten van de Europese Atletiekfederatie (EAA) kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden met betrekking tot de desbetreffende dienst. Door zulke diensten te gebruiken stemt U ermee in dat u bent gebonden aan de op dat moment van kracht zijnde voorwaarden. Ingeval van enige inconsistentie tussen de Algemene Gebruiksvoorwaarden en enige andere gebruiksvoorwaarden, hebben de andere gebruiksvoorwaarden prioriteit met betrekking tot de betreffende dienst.

2. UW REGISTRATIEPLICHTEN

2.1 Voor bepaalde delen van de Website is registratie vereist ("Beveiligd Gedeelte"). Door registratie verklaart en garandeert U dat: (i) U gerechtigd bent een account in te richten conform deze Algemene Gebruiksvoorwaarden; en (ii) de gegevens die U bij de registratie verstrekt accuraat en niet misleidend zijn. ¨

2.2 Met betrekking tot Uw gebruik van deze Beveiligde Gedeelten, garandeert U dat U: (i) juiste, accurate, actuele en volledige informatie over Uzelf verstrekt bij de vragen in het registratieformulier ("Registratiegegevens"); en (ii) de Registratiegegevens onderhoudt en onmiddellijk bijwerkt zodat deze juist, accuraat, actueel en volledig blijven. Als U gegevens heeft verstrekt die onjuist, niet accuraat, niet actueel of onvolledig zijn, of als de Europese Atletiekfederatie (EAA) voldoende ernstige aanwijzingen heeft U daarvan te verdenken, of als de EAA anderszins redelijkerwijs concludeert dat U enige bepaling in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, is de EAA gerechtigd Uw account op te schorten of te beëindigen en U nu en in de toekomst gebruik van de Website (of een deel daarvan) te weigeren.

3. LEDENACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

3.1 Na voltooiing van de registratie (zoals beschreven in Paragraaf 2) ontvangt u een accountnaam en een wachtwoord. U bent verplicht om het wachtwoord en het account geheim te houden en U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder Uw account en Uw wachtwoord plaatsvinden.

3.2 U stemt ermee in: (i) de Europese Atletiekfederatie (EAA) onmiddellijk van enig onbevoegd gebruik van Uw account en wachtwoord en/of enig andere inbreuk op de beveiliging op de hoogte te stellen; en (ii) garandeert dat U zich na elke sessie van Uw account afmeldt. De EAA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade die is ontstaan door Uw verzuim tot naleving van deze Paragraaf 3.

4. TOEZICHT OP KINDEREN

De Europese Atletiekfederatie (EAA) is bezorgd over de veiligheid en privacy van al zijn gebruikers, met name van hen die nog niet volwassen zijn conform de wetgeving in hun woonland. Daarom dienen ouders/voogden die hun kind toegang tot de Website toestaan, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door te lezen, het kind te assisteren bij het inrichten van een account en toe te zien op het gebruik van de Website door het kind. Door in te stemmen met het gebruik van de Website door Uw kind, heeft Uw kind toegang tot de volledige Website waarop nu of in de toekomst openbare en privé communicatietools en andere functies beschikbaar zijn die niet geschikt zijn voor gebruik door onbewaakte kinderen. Wij willen U erop wijzen dat de Website is ontworpen om aan te spreken bij een breed publiek. Als wettelijke voogd is het daarom Uw verantwoordelijkheid om te bepalen of enig deel van de Website en/of informatie, gegevens, tekst, software, muziek, foto's, grafische weergaven, video, berichten en/of enig ander materiaal op de Website ("Inhoud") geschikt is voor Uw kind.

5. INHOUD

De Website bevat Inhoud: (i) beschikbaar gesteld door de Europese Atletiekfederatie ("Inhoud van EAA"); (ii) Inhoud die door Gebruikers van de Website is geüpload, gepubliceerd, verstuurd of anderszins is verstrekt (“Gebruikersbijdragen”); en Inhoud die (iii) door derden ("Inhoud van Derden") is geüpload, gepubliceerd, verstuurd of anderszins is verstrekt.

(i) Inhoud op Website van de Europese Atletiekfederatie (EAA)

5.1 Alle Inhoud op de Website van de EAA, waaronder feeds van de EAA, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de EAA. De Inhoud van de Website van de EAA wordt aan U aangeboden in "Huidige staat" en mag niet worden gebruikt, gereproduceerd, verspreid, verzonden, uitgezonden, getoond, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor een doeleinde anders dan toegang en gebruik op de Website. Uitsluitend voor dat doeleinde verleent de EAA U een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Website voor private, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien u enige Inhoud van de Website voor een ander doeleinde wenst te reproduceren, te verveelvoudigen of te kopiëren, neemt U dan contact met ons op via media@european-athletics.org.

(ii) Gebruikersbijdragen

5.2 U behoudt alle rechten op een Gebruikersbijdrage die u beschikbaar stelt aan de Website. U bent als enige aansprakelijk voor Uw eigen Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het uploaden ervan.

5.3 In sommige gevallen biedt de Website ongefilterde toegang tot Gebruikersbijdragen. U begrijpt en stemt ermee in dat de Website van de EAA slechts een platform is voor zulke Gebruikersbijdragen en dat Wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor zulke Inhoud die op de Website wordt gepubliceerd, hetzij vanwege inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, smaad, privacyschending, obsceniteit, hetzij op andere gronden. De EAA kan niet en neemt evenmin de verplichting op zich om Gebruikersbijdragen te controleren. Vanwege de aard ervan worden Gebruikersbijdragen op de Website frequent gewijzigd, kunnen ze onjuist zijn en zijn ze in sommige gevallen onjuist getiteld of opzettelijk onjuist getiteld. De EAA geeft geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inzake Gebruikersbijdragen.

5.4 U verklaart en garandeert hierbij dat Uw Gebruikersbijdrage: (i) geen inbreuk maakt op enig auteursrecht, patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim of ander eigendomsrecht of publiciteits- of privacyrecht; (ii) geen overtreding vormt van een wet of verordening; (iii) niet lasterlijk of smadelijk is; (iv) niet obsceen of pornografisch is; (v) geen onvolledige of onjuiste informatie over Uzelf of over enig ander persoon bevat; en (vi) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogramma's bevat die bedoeld zijn voor schade aanrichten aan, het op nadelige wijze verstoren van, het heimelijk onderscheppen van of het onteigenen van enig computersysteem, gegevens of persoonsgegevens. U verklaart en garandeert in het bijzonder dat U in bezit bent van een schriftelijke inwilliging, ontheffing en/of toestemming van elk identificeerbaar persoon in een Gebruikersbijdrage om hun naam of gelijkenis te gebruiken.

5.5 U verleent de EAA een onherroepelijke, mondiaal geldige, niet-uitsluitende, royaltyvrije, eeuwigdurende, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, verspreiden, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven en uitvoeren van Gebruikersbijdragen in samenhang met de Website of de activiteiten van de EAA (en zijn rechtsopvolgers), inclusief zonder beperking voor het promoten en het opnieuw verspreiden van een deel van of van alle Gebruikersbijdragen (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. Hierbij verleent U elke Gebruiker van de Website eveneens een niet-uitsluitende licentie om Uw Gebruikersbijdragen te openen en te gebruiken via de Website.

5.6 U begrijpt en stemt ermee in dat de EAA niet verplicht is om een Gebruikersbijdrage van U of een ander persoon te publiceren. Bovendien kan de EAA naar eigen goeddunken een Gebruikersbijdrage die U heeft gepubliceerd of verstrekt, bewerken of verwijderen en eveneens Uw toegang tot de Website zonder voorafgaande aankondiging beëindigen indien de EAA van mening is dat de betreffende Gebruikersbijdrage inbreuk maakt op andere intellectuele eigendomsrechten of anderszins een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt. In het bijzonder behoudt de EAA zich het recht voor om het definitieve design, de definitieve lay-out en de definitieve functionaliteit van de Website te bepalen waarvoor eventueel Gebruikersbijdragen moeten worden beoordeeld, aangepast en/of bewerkt.

(iii) Inhoud van Derden

5.7 Uw zakelijk verkeer met of deelname aan promotieacties van andere adverteerders en verkopers die u op de Website of via de Website heeft gevonden, zoals betaling en levering van verwante goederen of diensten, en andere bepalingen, condities, garanties of verklaringen die met genoemde transacties samenhangen, zijn uitsluitend een zaak tussen U en de adverteerder of verkoper. U stemt ermee in dat: (i) de EAA niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden kan worden voor enig verlies of schade door U geleden als gevolg van zulke transacties of als het gevolg van de aanwezigheid van zulke adverteerders of verkopers op de Website; en (ii) dat op elke bestelling door U geplaatst op, en op producteigenschappen en productbeschikbaarheid getoond op de Website (inclusief, zonder beperking, elke webwinkel) de algemene voorwaarden van de desbetreffende adverteerder of de verkoper van toepassing zijn.

5.8 API's, links of feeds van of naar andere websites of bronnen kunnen door derden worden beschikbaar worden gesteld op de Website of op de Website beschikbaar zijn. Aangezien de EAA geen controle heeft over zulke sites en bronnen, verklaart U en stemt U ermee in dat de EAA niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van zulke externe sites of bronnen, en dat de EAA niet de Inhoud op zulke sites of bronnen onderschrijft, noch er voor verantwoordelijk of aansprakelijk is. Bovendien verklaart U en stemt U ermee in dat de EAA niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt door of vermoedelijk veroorzaakt door of samenhangend met het gebruik van, of het vertrouwen op zulke Inhoud, goederen, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op of via een dergelijke site of bron.

5.9 Indien u een link wilt maken naar de Website, stemt U er uitdrukkelijk mee in: (i) de Website niet te integreren in het frame van een andere website; (ii) geen associatie van een derde met de Website te creëren; (iii) de Website die in Uw link wordt genoemd naar behoren toe te schrijven aan de EAA; en (iv) te garanderen dat de link niet verklaart of impliceert dat de EAA andere websites, bedrijven of eenheden goedkeurt, sponsort of onderschrijft of de EAA en/of activiteiten van de EAA op een onjuiste, misleidende, lasterlijke of geringschattende manier presenteert of de reputatie van de EAA op andere wijze schade toebrengt of uitbuit.

Ongeachte de toezegging van U aan de EAA in paragraaf 5.9 met betrekking tot oneigenlijk gebruik en/of mogelijke verwarring met betrekking tot Inhoud van derden, geeft de link naar de Website U geen toestemming om enige Inhoud, namen, logo's met uitzondering van degene die zijn aangeboden tijdens het certificeringsproces, afbeeldingen of handelsmerken van de EAA en/of van derden te gebruiken tenzij afzonderlijk en voorafgaand schriftelijk door de desbetreffende rechthebbende goedgekeurd.  Indien u merktekens van de Europese Atletiekfederatie (EAA) wenst te gebruiken, neemt U dan contact met ons op via media@european-athletics.org.

De EAA behoudt zich het recht voor U te verplichten tot het verwijderen van enige link naar de Website.

5.10 Indien u enige feeds/API's van de EAA op Uw website wenst te gebruiken of weer te geven:

(a) De EAA verleent u een niet-overdraagbare, royaltyvrije, niet-uitsluitende licentie om zulke feeds op Uw website weer te geven onder de volgende voorwaarden;

(b) U stemt er uitdrukkelijk mee in: (i) te garanderen dat de feed/API van de EAA niet verklaart of impliceert dat de EAA andere websites, bedrijven of eenheden goedkeurt, sponsort of onderschrijft of de EAA en/of zijn activiteiten op een onjuiste, misleidende, lasterlijke of geringschattende manier presenteert of de reputatie van de EAA op andere wijze schade toebrengt of uitbuit; en dat (ii) de gebruikte feeds naar behoren worden toegeschreven aan de EAA om oneigenlijk gebruik of verwarring te voorkomen; en

(c) indien mogelijk, dat u een werkende link creëert terug naar het verhaal van de EAA of ander materiaal dat door de relevante EAA-feed wordt weergegeven.

6. HANDELSMERK EN AUTEURSRECHT

6.1 De Europese Atletiekfederatie (EAA), het logo van de EAA, het Running For All logo, de emblemen en mascottes van de EAA evenementen en andere EAA logos, EAA evenementmerken en product- en dienstennamen zijn handelsmerken en auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Europese Atletiekfederatie ("Merken van de EAA"). Met uitzondering van het recht aan U verleend in Paragraaf 5.10 om de feeds/API's van de EAA te mogen gebruiken (wat bepaalde Merken van de EAA kan omvatten), stemt u ermee in geen Merken van de EAA te tonen of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de EAA.

6.2 Bepaalde inhoud op de Website wordt beschikbaar gesteld door derden.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk verboden om deze inhoud te kopiëren, opnieuw te publiceren of opnieuw te verspreiden, waaronder framing of soortgelijke methoden. De EAA of deze rechthebbenden zijn niet aansprakelijk voor enige fouten of vertragingen in de inhoud of voor enige handelingen gedaan in samenhang daarmee. Raadpleeg de desbetreffende websites van de respectievelijke rechthebbende voor aanvullende informatie.

7. AUTEURSRECHT EN AUTEURSAGENTEN

De Europese Atletiekfederatie (EAA) respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Indien U van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op Uw intellectuele eigendomsrechten op de Website, neemt u dan contact met ons op via office@european-athletics.org.

8. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVERLENING

De Europese Atletiekfederatie (EAA) behoudt zich het recht voor om op enig moment de Website (of enig deel daarvan) met of zonder voorafgaande aankondiging tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat de EAA niet aansprakelijk is jegens U of enig derde voor enige aanpassing, opschorting of beëindiging van de Website of de Dienstverlening. Ofschoon de EAA redelijke maatregelen zal treffen om te zorgen dat de Inhoud up-to-date is, kan enige Inhoud op een bepaald moment verouderd zijn. De EAA is niet verplicht zulke Inhoud te actualiseren.

9. PRIVACYBELEID

Door gebruik van de Website, kunt U of een persoon die U toestemming verleent om Uw account te openen en te gebruiken, persoonsgegevens verstrekken aan de Europese Atletiekfederatie (EAA), zoals Registratiegegevens en bepaalde andere gegevens over U. Door Uw persoonsgegevens op de Website mee te delen, stemt U ermee in dat de EAA zulke gegevens gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van de EAA zoals hier weergegeven ("Privacybeleid").

10. BEËINDIGING

De Europese Atletiekfederatie (EAA) kan naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens U, met of zonder opgave van reden, met of zonder voorafgaande aankondiging en op enig moment: (i) Uw toegang tot de Website in z'n geheel of gedeeltelijk beëindigen; en (ii) Uw accounts en alle gerelateerde informatie en bestanden in zulke accounts evenals Uw Gebruikersbijdragen deactiveren of verwijderen.

11. DISCLAIMERS

11.1 INDIEN U ZICH TOEGANG VERSCHAFT TOT ONZE WEBSITE, DOET U DAT VOOR EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN ZIJN INHOUD WORDEN AANGEBODEN IN "HUIDIGE STAAT" EN OP BASIS VAN "BESCHIKBAARHEID". DE EUROPESE ATLETIEKFEDERATIE (EAA) WIJST UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, EN U DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES VAN ENIGE AARD, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-INBREUK.

11.2 DE EAA GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT: (i) DE WEBSITE EN ZIJN INHOUD VOLDOEN AAN UW EISEN; (ii) DE WEBSITE, OF FEEDS ERVAN ONONDERBROKEN, OP TIJD, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; (iii) DE RESULTATEN DIE DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE KUNNEN ZIJN VERKREGEN, ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN; (iv) DE KWALITEIT VAN ENIGE DIENSTVERLENING OF INFORMATIE, OF DOOR U VERKREGEN VIA DE WEBSITE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN; EN (V) FOUTEN IN DE INHOUD WORDEN GECORRIGEERD.

11.3 ENIG MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS VERKREGEN, OF FEEDS ERVAN, IS VOOR EIGEN RISICO. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN ZULK MATERIAAL.

11.4 COMMENTAAR EN ANDER MATERIAAL GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE, OF VERVAT IN EEN FEED ERVAN, ZIJN NIET BEDOELD OM ALS ADVIES TE DIENEN WAAROP VERTROUWD KAN WORDEN. GEEN ENKELE INFORMATIE, HETZIJ MONDELING, HETZIJ SCHRIFTELIJK, DIE DOOR U VAN DE EAA OF VIA OF VAN DE WEBSITE IS VERWORVEN, HOUDT ENIGE GARANTIE OF ANDERE VERPICHTING IN WELKE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE EAA WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID AF DIE ONTSTAAT UIT ENIG VERTROUWEN GESTELD IN ZULK MATERIAAL DOOR EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE OF DOOR EEN PERSOON DIE OVER ENIGE INHOUD DAAROP WERD GEïNFORMEERD.

12. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord de Europese Atletiekfederatie (EAA) en zijn dochterondernemingen, gelieerde partners, licentiegevers, licentienemers, functionarissen, vertegenwoordigers, co-branders en andere partners, en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle verplichtingen, verliezen, schade, vorderingen, sancties, boetes, kosten en onkosten, inclusief zonder beperking redelijke juridische kosten die kunnen ontstaan in samenhang met: (i) Uw gebruik en toegang tot de Website, inclusief zonder beperking enige Inhoud, Gebruikersbijdrage, evenals Uw verbinding met de Website; (ii) Uw niet-nakoming van enige bepaling in de Algemene Gebruiksvoorwaarden; of (iii) enige vordering door een derde vanwege inbreuk van Uw Gebruikersbijdrage of enig ander gebruik van de Website op enig intellectueel eigendom, een ander eigendoms- of privacyrecht van een derde of vanwege schade aan een derde.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Europese Atletiekfederatie (EAA) niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enig directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade, waaronder, maar niet beperkt tot schade voor verlies van winsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als de EAA is ingelicht over de mogelijkheid van zulke schade), veroorzaakt door: (i) het gebruik van de Website of de onmogelijk om de Website te gebruiken; (ii) de kosten van aankoop van vervangende services als gevolg van gegevens, informatie of dienstverlening verkregen of berichten ontvangen of transacties aangegaan via of van de Website; (iii) onbevoegde toegang tot, of wijziging van Uw overdracht van gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van een derde op de Website; (v) resultaten van de Website, van enige website die ermee is verlinkt en enig materiaal dat erop is gepubliceerd; of (vi) elke andere aangelegenheid met betrekking tot de Website. U stemt ermee in dat ongeacht afwijkende statuten of wetgeving een vordering of rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website binnen één (1) jaar nadat genoemde vordering of rechtsgrond is ontstaan, moet worden ingediend.

14. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn enkele van de bovenstaande beperkingen van paragrafen 12 en 13 eventueel niet op U van toepassing. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument of uitsluiting of beperking inhouden van enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of bedrog door de Europese Atletiekfederatie (EAA) of enig andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt conform toepasselijk recht.

15. MEDEDELINGEN

Mededelingen aan U gericht worden verzonden via e-mail of reguliere post aan het desbetreffende e-mail- of postadres dat U aan de Europese Atletiekfederatie (EAA) heeft verstrekt. Als wij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze wijzigen, publiceren wij een geactualiseerde versie op deze pagina van de Website.  Via de Website kunt u ook over wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden of andere aangelegenheden worden geïnformeerd door weergave van de mededelingen zelf of van links naar de mededelingen aan U.

16. ALGEMENE INFORMATIE

16.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (inclusief de specifieke voorwaarden die gelden voor bepaalde dienstverlening) vormen de volledige overeenkomst tussen U en de Europese Atletiekfederatie (EAA) met betrekking tot hun onderwerp en treden in de plaats van en beëindigen eerdere overeenkomsten, afspraken, verbintenissen van elke aard tussen U en de EAA, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk met betrekking tot betreffend onderwerp. Eventueel gelden voor U aanvullende voorwaarden als U gebruik maakt van gelieerde services, inhoud van derden of software van derden.

16.2 Het onvermogen van de EAA om een recht of bepaling in de Algemene Gebruiksvoorwaarden toe te passen of af te dwingen, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van zo'n recht of bepaling.

16.3 Indien enige bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn, komen de partijen desalniettemin overeen dat de intenties van de partijen zoals tot uiting komt in de betreffende bepaling, in grootst haalbare mate ten uitvoer worden gelegd en dat de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De paragraaftitels in de Algemene Gebruiksvoorwaarden dienen slechts voor gemak en hebben geen juridische of contractuele werking.

16.4 Overeenkomstig deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om enige van uw rechten of verplichtingen over te dragen of af te staan noch om de uitvoering van enige van Uw verplichtingen uit te besteden. De EAA is gerecht om enig recht of verplichting over te dragen of af te staan of de uitvoering van enig van zijn verplichtingen op enig moment zonder Uw toestemming (waarbij zo'n toestemming hierbij is verleend) uit te besteden aan een derde.

16.5 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en de Europese Atletiekfederatie (EAA) worden beheerst door Zwitsers recht. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbank van het kanton Vaud, Zwitserland, tegen welke beroep kan worden ingesteld bij de Zwitserse federale rechtbank.

17. OVERTREDINGEN

Wij verzoeken U overtredingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden bij de Europese Atletiekfederatie (EAA) te melden via office@european-athletics.org.

Recentelijk een wedstrijd uitgelopen?

Deel uw ervaring door het evenement te beoordelen

Evenement beoordelen