Regulamin

Witamy na european-running4all.org („Strona”). European Athletics (EA) („European Athletics”, „My”, „Nasz”) jest dostawcą Strony, włącznie z zawartością, zgodnie z Ogólnymi zasadami i warunkami użytkowania i wszelkimi dokumentami, do których się odnoszą („Regulamin”).


1. Akceptacja Regulaminu

 1. Przez wyświetlenie i użytkowanie Naszej Strony, niezależnie czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem („Użytkownik”), Użytkownik zgadza się być zobowiązanym niniejszym Regulaminem, oraz potwierdza jego przeczytanie i zrozumienie.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania lub w jakikolwiek inny sposób edytowania niniejszego Regulaminu w każdym czasie według naszego uznania. Należy regularnie sprawdzać aktualny Regulamin tutaj, aby stale być informowanym o wszelkich zmianach.
 3. Przez użytkowanie strony Użytkownik zgadza się, że umieszczanie nowego lub zmienionego Regulaminu na Stronie powinno stanowić adekwatne i konstruktywne powiadomienie Użytkownika na temat wszelkich dokonanych zmian. Dalsze użytkowanie Strony po wprowadzeniu zmian lub po wyraźnym zaakceptowaniu nowego Regulaminu przy logowaniu na Stronę powinno stanowić akceptację Użytkownika tychże zmian.
 4. Użytkowanie konkretnych serwisów European Athletics może być objęte oddzielnymi regulaminami serwisów powiązanych z dotyczącym serwisem. Przez użytkowanie takich serwisów, Użytkownik zgadza się być zobowiązanym obowiązującymi regulaminami. Z pominięciem przypadku wystąpienia niekonsekwencji pomiędzy Regulaminem oraz regulaminami innych serwisów, inne regulaminy serwisów są nadrzędne względem dotyczącego serwisu.

2. OBOWIĄZEK REJESTRACJI

 1. Niektóre obszary Strony wymagają rejestracji („Obszary ograniczone”). Przez rejestrację Użytkownik zapewnia, że: (i) jest ma pełne prawo względem konta, jak określono w Regulaminie; i (ii) informacje, które podaje w procesie rejestracji są dokładne i nie mają na celu wprowadzenia w błąd.
 2. W zakresie użytkowania Obszarów ograniczonych, Użytkownik zgadza się: (i) podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na Swój temat, jak zaznaczono w formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracyjne”); i (ii) utrzymywać i niezwłocznie uaktualniać Dane rejestracyjne aby pozostały prawdziwie, dokładne, aktualne i pełne. Jeśli Użytkownik poda jakiekolwiek dane, lub jeśli European Athletics ma podstawy podejrzewać Użytkownika o ich autorstwo, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub European Athletics w inny sposób słusznie podejrzewa Użytkownika o niedopełnienie jakichkowiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Eurpoean Athletics ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie konta Użytkownika oraz odmówić dostępu do wszelkich obecnych i przyszłych prób użytkowania Strony (lub jakiegokolwiek z jej komponentów).

3. KONTO CZŁONKOWSKIE, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Po ukończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma hasło i przypisane konto (jak opisano w Sekcji 2). Jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta, oraz za wszelkie operacje wykonywane przy użyciu Jego hasła i konta.
 2. Użytkownik zgadza się na: (i) natychmiastowe powiadomienie European Athletics o wszelkich nieautoryzowanych użyciach Jego hasła i konta, oraz o wszelkich innych przypadkach naruszenia zasad prywatności; i (ii) dopilnowanie wylogowania się z konta po każdorazowym zakończeniu sesji. European Athletics nie może, i nie będzie odpowiedzialna za wszelkie straty i szkody poniesione z powodu niedochowania obowiązków, o których jest mowa w Sekcji 3.

   

4. NADZÓR NAD DZIEĆMI

European Athletics ma na uwadze bezpieczeństwo i dochowanie poufności danych wszystkich jej użytkowników, zwłaszcza tych, którzy nie są jeszcze pełnoletni w świetle przepisów krajów, z których pochodzą. Dlatego rodzice/opiekunowie, którzy wyrażają zgodę by ich dzieci korzystały ze Strony, powinni zapoznać się z Regulaminem i być obecni przy zakładaniu jakikolwiek kont oraz nadzorować dostęp dziecka do Strony. Po udzieleniu dziecku zezwolenia na użytkowanie Strony, będzie miało dostęp do całej zawartości Strony, która teraz lub w przyszłości może zawierać narzędzia do komunikacji, lub posiadać inne właściwości nieodpowiednie dla nienadzorowanych dzieci. Prosimy pamiętać, że Strona ma na celu spełniać wymagania szerokiego grona użytkowników. Dlatego, jako opiekun prawny posiadasz obowiązek oceny, czy jakiekolwiek komponenty Strony i/lub informacje, dane, treści, oprogramowanie, muzyka, dźwięki, zdjęcia, nagrania wideo, wiadomości i inne materiały zamieszczone na Stronie („Zawartość”) są właściwe dla Twojego dziecka.


5. ZAWARTOŚĆ

Strona prezentuje: (i) Zawartość dostarczoną przez European Athletics („Zawartość European Athletics”); (ii) Zawartość przesłaną, zamieszczoną, dodaną lub w inny sposób opublikowaną przez Użytkowników Strony („Zamieszczenia Użytkowników”); oraz Zawartość przesłaną, zamieszczoną, dodaną lub w inny sposób opublikowaną przez strony trzecie („Zawartość Stron Trzecich”).

(i) Zawartość European Athletics

 1. Wszelka Zawartość European Athletics, z uwzględnieniem kanałów Euroepan Athletics, jest własnością, lub pod licencją European Athletics. Zawartość European Athletics jest dostarczana w stanie, w jakim jest i nie może być wykorzystywana, powielana, przekazywana, transmitowana, wyświetlana, sprzedawana, wypożyczana lub w inny sposób użytkowana w celu innym niż jej dostępność i użytkowanie na Stronie. W tym wyłącznie celu European Athletics przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, odwołalną i niewyłączną licencję na prywatny dostęp i użytkowanie Strony dla celów niekomercyjnych, z zachowaniem zapisów niniejszego Regulaminu. W przypadku zainteresowania odtwarzaniem, powielaniem lub kopiowaniem jakiejkolwiek zawartości Strony dla wszelkich celów, prosimy o kontakt na adres: media@european-athletics.org.

(ii) Zamieszczenia Użytkownika

 1. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Zamieszczeń Użytkownika jakie prześle na Stronę. Posiada wyłączną odpowiedzialność za Jego własne Zamieszczenia Użytkownika i idące za nimi konsekwencje.
 2. W niektórych przypadkach Strona oferuje niefiltrowany dostęp do Zamieszczeń Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że European Athletics działa jedynie jako platforma dla takich Zamieszczeń Użytkownika oraz że nie mamy zobowiązań prawnych związanych z tego rodzaju zawartością publikowaną na Stronie, niezależnie czy wynika to z naruszenia praw o własności intelektualnej, zniesławienia, prywatności, treści o charakterze obscenicznym, lub innych, European Athletics nie może i nie przestrzega żadnych obowiązków kontrolowania Zamieszczeń Użytkownika. Ze względu na ich charakter, Zamieszczenia Użytkownika publikowane na Stronie ulegają częstym zmianom, mogą być niedokładne i w niektórych przypadkach nieprawidłowo oznakowane lub zwodniczo nieprawidłowo oznakowane. European Athletics nie spoświadcza, ani nie udziela gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, dotyczącej Zamieszczeń Użytkownika.
 3. Użytkownik stanowi i gwarantuje, że Jego Zamieszczenia Użytkownika: (i) nie będą naruszać praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, lub innych praw własności lub prawa do jawności lub prywatności; (ii) nie będą naruszać żadnych zapisów prawa ani rozporządzeń; (iii) nie będą oszczercze ani zniesławiające konkurencję handlową; (iv) nie będą obsceniczne oraz nie będą zawierały treści pornograficznych; (v) nie będą zawierały niepełnych, fałszywych lub niedokładnych informacji o Użytkowniku, ani o żadnej innej osobie; i (vi) nie będą zawierały wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych, agentów czyszczących lub innego oprogramowania komputerowego, które ma na celu uszkodzenie, zakłócanie działania lub niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie wszelkich systemów, danych lub informacji osobistych. Użytkownik w szczególności stanowi i gwarantuje, że posiada pisemne zezwolenie lub/i zgodę każdej identyfikowalnej osoby, o której mowa w Zamieszczeniach Użytkownika do używania jej nazwiska lub podobieństwa.
 4. Użytkownik przydziela European Athletics nieodwołane, globalne, niewyłączne, zwolnione z opłat, wieczyste, podlegające dalszemu licencjonowaniu, zbywalne prawo do użytkowania, powielania, rozpowszechniania, tworzenia dzieł pochodnych, wyświetlania i prezentowania Zawartości Użytkownika w odniesieniu do Strony lub przedsięwzięć European Athletics (i jej następców), w tym bez ograniczeń w celu promowania i ponownego rozpowszechniania części lub całości Zawartości Użytkownika (i jej pochodnych) we wszelkich formatach medialnych i poprzez wszelkie kanały medialne. Użytkownik również niniejszym udziela każdemu innemu Użytkownikowi Strony prawa do dostępu i użytkowania Jego Zamieszczeń Użytkownika poprzez Stronę.
 5. Użytkownik rozumie i zgadza się, że European Athletics nie ma obowiązku publikowania żadnych Zamieszczeń Użytkownika przesłanych przez Niego lub inne osoby. Co więcej, European Athletics może według własnego uznania edytować lub usuwać wszelkie Zamieszczenia Użytkownika, jak i odmówić dostępu do Strony bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli według jej oceny takie Zamieszczenie Użytkownika narusza czyjeś prawa własności intelektualnej lub w inny sposób nie jest zgodne z zapisami niniejszego Regulaminu. W szczególności European Athletics zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznego projektu, układu i funkcjonalności Strony, co może pociągać za sobą konieczność sprawdzenia, formatowania i edytowania Zamieszczeń Użytkownika.

(iii) Zawartość Stron Trzecich

 1. Udział w promowaniu, lub stosunki biznesowe Użytkownika z ogłoszeniowcami i handlowcami znalezionymi na, lub za pomocą Strony, łącznie z płatnościami i dostawą powiązanych produktów i usług, oraz z innymi zasadami, warunkami, gwarancjami i przedstawicielstwem związanymi z niniejszymi stosunkami, pozostaje wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem i takim ogłoszeniodawcą lub handlowcem. Użytkownik zgadza się, że: (i) European Athletics nie będzie ponosiła odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty poniesione z powodu opisywanych stosunków biznesowych, lub z powodu obecności opisywanych ogłoszeniodawców i handlowców na Stronie; i (ii) wszelkie złożone zamówienia, i wszelkie specyfikacje i dostępność produktów na Stronie (włączając, bez ograniczeń, sklepy online) muszą być zatwierdzone przez, oraz w zgodzie z regulaminem, odpowiedniego ogłoszeniodawcy lub handlowca.
 2. Strony trzecie mogą dostarczać, a Strona może zawierać, API, linki lub kanały z lub do innych stron lub źródeł. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że European Athletics nie ponosi odpowiedzialności za takie zewnętrze strony i źródła, i nie potwierdza, ani nie jest odpowiedzialna za wszelką zawartość na opisywanych stronach i źródłach. Ponadto, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że European Athletics nie będzie odpowiedzialna, w sposób pośredni i bezpośredni, za wszelkie szkody i straty rzekomo spowodowane przez, lub w związku z użytkowaniem lub zawierzeniu wszelkiej takiej zawartości, dobrom, usługom i wszelkim innym materiałom dostępnych na lub poprzez opisywane strony lub źródła.
 3. W przypadku, kiedy Użytkownik chce zamieścić na Stronie link, zgadza się on: (i) nie zamieszczać Strony w ramach innej strony; (ii) nie tworzyć żadnego powiązania stron trzecich ze Stroną; (iii) właściwie przypisywać Stronę odnoszącą się do linku Użytkownika do European Athletics; i (iv) upewnić się, że link nie wskazuje lub sugeruje, że European Athletics pochwala, sponsoruje, ani nie popiera czynności innych stron internetowych, firm lub jednostek, ani nie przedstawia European Athletics i/lub jej czynności w fałszywy, zwodniczy, zniesławiający lub lekceważący sposób, lub w inny sposób działa na niekorzyść reputacji European Athletics, lub ją wykorzystuje.

Niezależnie od obietnic jakie Użytkownik złożył European Athletics w punkcie 5.9 w odniesieniu do niewłaściwości i/lub wszelkiego potencjalnego niezrozumienia związanego z Zawartością Stron Trzecich, link do Strony nie stanowi pozwolenia Użytkownikowi na wykorzystanie jakiejkolwiek zawartości European Athletics i/lub stron trzecich, nazw, logo z wyjątkiem tego, które Użytkownik otrzymał w procesie certyfikacji, obrazów i znaków handlowych, jeśli odpowiedni organ nie wyraził na to wcześniejszej pisemnej zgody. Jeśli Użytkownik chce używać Znaków European Athletics, prosimy o kontakt na adres media@european-athletics.org.

European Athletics zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika do usunięcia ze Strony wszelkich linków.

 1. Jeśli Użytkownik chce wykorzystywać lub wyświetlać na swojej stronie kanały/API European Athletics:

(a) European Athletics udziela Użytkownikowi niezbywalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wyświetlanie takich kanałów, w zgodzie z zapisami niniejszego Regulaminu;

(b) Użytkownik zgadza się: (i) zapewnić, że wiadomości/API European Athletics nie wskazują, ani nie sugerują, że European Athletics pochwala, sponsoruje, ani nie popiera czynności innych stron internetowych, firm lub jednostek, ani nie przedstawia European Athletics i/lub jej czynności w fałszywy, zwodniczy, zniesławiający lub lekceważący sposób, lub w inny sposób działa na niekorzyść reputacji European Athletics, lub ją wykorzystuje; i (ii) właściwie przypisywać kanały używane do European Athletics w celu uniknięcia wszelkich nieprawidłowości i nieporozumień; i

(c) tam gdzie to możliwe, Użytkownik musi zamieścić link zwrotny do materiału European Athletics lub do innego materiału podsumowanego przez odpowiednie kanały European Athletics.


 1. INFORMACJE NA TEMAT ZNAKU TOWAROWEGO I PRAW AUTORSKICH

6.1 European Athletics, logo European Athletics, logo Running For All, emblematy i maskotki wydarzeń European Athletics, i inne loga European Athletics, znaki wydarzeń European Athletics i nazwy usług są znakami towarowymi i materiałem chronionym prawami autorskimi European Athletics („Znaki European Athletics”). Poza prawem przyznanym Użytkownikowi w Sekcji 5.10 do użytkowania kanałów/API European Athletics (które mogą zawierać niektóre ze Znaków European Athletics), Użytkownik zgadza się nie wyświetlać ani używać Znaków European Athletics w żaden inny sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody European Athletics.

6.2 Niektóre z materiałów prezentowanych na Stronie są dostarczone przez strony trzecie. Wszelkie kopiowanie, ponowna publikacja lub redystrybucja takiej zawartości, w tym poprzez kadrowanie lub podobne działania, bez uprzedniej zgody odpowiednich organów jest zabronione. European Athletics ani wspomniane organy nie będą odpowiedzialne za wszelkie błędy lub opóźnienia w zawartości, ani za żadne czynności z tym związane. Prosimy skontaktować się z właściwymi stronami internetowymi dotyczących organów w celu uzyskania dalszych informacji.


 1. PRAWA AUTORSKIE I PRZEDSTAWICIELE

European Athletics szanuje własność intelektualną innych podmiotów. Jeśli Użytkownik uważa, że Strona narusza jego prawa do własności intelektualnej, prosimy nas powiadomić na adres office@european-athletics.org.


 1. MODYFIKACJE SERWISU

European Athletics zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub przerwania, tymczasowo lub trwale, prowadzenia Strony (i wszystkich jej komponentów) z lub bez powiadomienia. Użytkownik zgadza się, że European Athletics nie będzie ponosiła względem niego, ani żadnej strony trzeciej, żadnej odpowiedzialności za modyfikację, zawieszenie czy przerwanie prowadzenia Strony lub Serwisu. Chociaż European Athletics dołoży wszelkich starań aby prezentowana Zawartość była zawsze aktualna, niektóre elementy Zawartości mogą nie być aktualizowane w danym czasie, a European Athletics nie posiada obowiązku aktualizacji tejże Zawartości.


 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze Strony Użytkownik, lub każda osoba uprawniona przez Niego do korzystania z Jego konta, może dostarczyć European Athletics dane osobowe, łącznie z Danymi Rejestracyjnymi, i inne informacje na Jego temat. Zamieszczając na Stronie swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę aby na wykorzystywanie ich prze European Athletics zgodnie z jej Polityką Prywatności zamieszczoną tutaj. („Polityka Prywatności”)


 1. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA

European Athletics może według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności względem Użytkownika, z lub bez powodu, z lub bez wcześniejszego powiadomienia, i o każdej porze: (i) odmówić Użytkownikowi dostępu do Strony, w całości lub częściowo; i (ii) dezaktywować lub usunąć konto Użytkownika i wszelkie powiązane z nim informacje i pliki, jak i Jego Zamieszczenia Użytkownika.


 1. ZASTRZEŻENIA

 1. Jeśli Użytkownik wyświetla i korzysta z naszej Strony, robi to na własne ryzyko. Strona i jej Zawartość jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak dostępne”. European Athletics wyraźnie zastrzega, a Użytkownik odstępuje od wszelkich gwarancji, jawnych i domniemanych, włączając, bez ograniczeń, domniemane gwarancje przydatności do sprzedaży, przydatności do określonego celu lub braku naruszeń.
 2. European Athletics nie udziela żadnych gwarancji, że: (i) Strona i jej Zawartość sprostają wymaganiom Użytkownika; (ii) Strona, lub wszelkie jej kanały, będzie działała nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów; (iii) wyniki uzyskane z użytkowania Strony będą dokładne i wiarygodne; (iv) jakość usług i informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony sprostają oczekiwaniom Użytkownika; i (v) wszelkie błędy w Zawartości będą korygowane.
 3. Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób pozyskane przez użytkowanie Strony, lub wszelkie jej kanały, Użytkownik pobiera według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu lub utratę danych spowodowaną pobraniem takiego materiału.
 4. Komentarze i inne materiały zamieszczane na Stronie, lub zawarte w jakichkolwiek jej kanałach, nie powinny być traktowane jako porady, na których można się opierać. Żadne informacje uzyskane w postaci ustnej lub pisemnej od European Athletics, lub przez albo za pomocą Strony, nie mogą stanowić żadnej gwarancji ani innego zobowiązania, jeśli nie mają pokrycia w niniejszym Regulaminie, oraz European Athletics zrzeka się odpowiedzialności i obowiązków wynikających z opierania się na takich materiałach przez odwiedzających Stronę użytkowników oraz osób, które mogą być informowane o wszelkich jego zawartościach.

   

 1. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć European Athletics i jej spółki zależne, przedstawicieli, licencjobiorców, licencjodawców, agentów, co-branderów i innych partnerów, i pracowników przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami, roszczeniami, karami, mandatami, kosztami i wydatkami, w tym, między innymi, przed uzasadnionymi kosztami prawnymi, wynikającymi z: (i) korzystaniem i dostępem Użytkownika do Strony, w tym, bez ograniczeń, do wszelkiej Zawartości lub Zamieszczeń Użytkownika, jak i połączeniem Użytkownika ze Stroną; (ii) nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu; lub (iii) wszelkich roszczeń stron trzecich, z których wynika, że którekolwiek z Zamieszczeń Użytkownika lub w inny sposób korzystanie ze Strony przez Użytkownika narusza własność intelektualną, lub inne prawo własności lub prywatności tychże stron trzecich, lub w inny sposób powoduje szkody stron trzecich.


 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że European Athletics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe, specjalne, wypadkowe lub przykładowe,  łącznie z, ale bez ograniczeń, szkodami lub utratą zysków, renomy, danych lub innymi niematerialnymi stratami (nawet jeśli European Athletics została poinformowana o możliwości wystąpienia szkód), wynikające z: (i) korzystania lub niemożności korzystania ze Strony; (ii) kosztów zakupu usług zamiennych wynikających z danych, informacji lub usług uzyskanych, lub wiadomości otrzymanych, lub transakcji wprowadzonych przez lub ze Strony; (iii) nieuprawnionego udostępnienia, lub zmiany przetwarzania danych Użytkownika; (iv) oświadczeń lub zachowań stron trzecich na Stronie; (v) wyników na Stronie, odnoszącej się do niej Strony, i zamieszanych na niej materiałów; lub (vi) wszelkich innych kwestii powiązanych ze Stroną. Użytkownik wyraża zgodę, niezależnie od ustawy czy prawa, na to, że roszczenie lub podstawa 

powództwa wynikające z lub powiązane z użytkowaniem Strony muszą zostać złożone w ciągu (1) roku od wystąpienia roszczenia lub podstawy powództwa.


 1. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności za pewne szkody. Podobnie niektóre z ograniczeń wymienione w części 12 i 13 mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika. Żadne zapisy niniejszych warunków nie mogą ograniczać ustawowych praw konsumentów ani wyłączać lub ograniczać odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub odpowiedzialności za oszustwo European Athletics lub odpowiedzialności z innego tytułu, która zgodnie z przepisami obowiązującego prawa nie podlega wyłączeniu.


 1. POWIADOMIENIA

Powiadomienia Użytkownik będzie otrzymywać pocztą elektroniczną lub zwykłą na podany adres. Jeśli naniesiemy w niniejszym Regulaminie jakiekolwiek poprawki, zamieścimy jego uaktualnioną wersję w tym miejscu na Stronie. Strona może również powiadamiać o zmianach Regulaminu lub o innych kwestiach wyświetlając powiadomienia lub linki na Stronie.


 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki (łącznie z konkretnymi terminami mającymi zastosowanie przy konkretnych usługach) stanowią w całości umowę między Użytkownikiem a European Athletics zgodnie z ich przedmiotami zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia, wszelkiego rodzaju zobowiązania pomiędzy Użytkownikiem a European Athletics w formie ustnej lub pisemnej w odniesieniu do tychże przedmiotów. Użytkownika mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy mające zastosowanie w przypadku korzystania z usług zależnych, zawartości lub oprogramowania stron trzecich.
 2. Żadne niedopatrzenia z naszej strony dotyczące egzekwowania naszych praw lub postanowień niniejszych warunków nie stanowią uchylenia takich praw ani postanowień. 
 3. Jeśli któreś z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne, strony zgadzają się, że będą starały się oddać intencje stron odzwierciedlone w tym postanowieniu w najwyższym możliwym stopniu. Wszelkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. Tytuły części niniejszego Regulaminu mają charakter jedynie informacyjny i nie mają żadnych skutków prawnych ani umownych.
 4. Użytkownik nie mamy prawa do zrzeczenia się praw lub zobowiązań, lub do podzlecania wypełnienia jakichkolwiek z Jego obowiązków, opisanych w niniejszym Regulaminie. European Athletics może przypisać lub przenieść wszelkie prawa lub obowiązki, lub podzlecić wypełnienie jej obowiązków, wynikające z niniejszego Regulaminu na rzecz strony trzeciej o każdym czasie bez zgody Użytkownika (niniejszym Użytkownik udziela tej zgody).
 5. Niniejszy Regulamin oraz relacja między Użytkownikiem a European Athletics podlega prawodawstwu Szwajcarii. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy kantonu Vaud w Szwajcarii, podlegające prawu do odwołania się do Szwajcarskiego Trybunału Federalnego.

   

 1. NARUSZENIA

Prosimy o zgłaszanie European Athletics wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu na adres: office@european-athletics.org

 

 office@european-athletics.org

Ukończyłeś ostatnio jakiś bieg?

Podziel się swoim doświadczeniem oceniając imprezę

Oceń imprezę